İnna Lillahi ve İnna İleyhi Raciun

Ümmü Seleme radıyallahu anhâ’dan rivayet edildiğine göre şöyle dedi:

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i şöyle buyururken dinledim:

“Herhangi bir kul sıkıntıya düşer de “Biz Allah’dan geldik, Allah’a döneceğiz. Allahım, başıma gelen musibetin ecrini ver ve bana bundan daha hayırlısını lutfet” diye dua ederse, Allah Teâlâ onu uğradığı sıkıntıdan dolayı mükafatlandırır ve ona kaybettiğinden  daha hayırlısını verir.”

Ümmü Seleme dedi ki, Ebû Seleme öldüğünde ben, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in öğrettiği gibi dua ettim. Allah da bana Ebû Seleme’den daha hayırlısını, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i verdi.

(Müslim, Cenâiz 4)

“Ellezîne izâ esâbethum musîbetun, kâlû innâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn(râciûne).” (Bakara Suresi, 156)

7 Günah

Ebû Hüreyre’den (ra) rivayet edildiğine göre bir gün

Hz. Peygamber (S.A.V.):

– Helâk eden şu yedi günahtan sakının, buyurdu.

Sahâbîler:

– Ey Allah’ın Resûlü, bunlar nelerdir, diye sordular.

Hz. Peygamber (S.A.V.) :

– Allah’a ortak koşmak,

– büyü yapmak,

– hukuki gerekçeler dışında Allah (C.C.)’ın öldürülmesini haram kıldığı bir kimseyi öldürmek,

– faiz yiyip tefecilik yapmak,

– yetim malı yemek,

– düşman ile savaş yapılırken kaçmak,

– evli ve hiçbir şeyden haberi olmayan namuslu mümin bir kadına zina iftirası atmaktır, buyurdu.

(B2766 Buhârî, Vesâyâ, 23; M262 Müslim, Îmân, 145)

Kardeş Olun.

Enes’ten (ra) nakledildiğine göre

Resûlullah (S.A.V.) şöyle buyurmuştur:

“Birbirinizle ilişkilerinizi kesmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Birbirinize kin tutmayın, birbirinizi kıskanmayın. Ey Allah’ın kulları, kardeş olun. Bir Müslümanın din kardeşine üç günden fazla küs durması helâl olmaz.”

(B6065 Buhârî, Edeb, 57; M6526 Müslim, Birr, 23, M6539 Müslim, Birr, 30)

Kendini Beğenme!

Ebû Hüreyre’den (ra) rivayet edildiğine göre

Resûlullah (S.A.V.) şöyle buyurmuştur:

(Kendini beğenip başkalarını aşağılayarak) “İnsanlar helak oldu (azabı hak etmiştir)” diyen kimse, insanların en çok helake uğrayanıdır.

(M6683 Müslim, Birr, 139)

Münafığın Huyları

Abdullah b. Amr b. Âs’tan (ra)

Resûlullah (S.A.V.)’ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:

“Şu dört huy kimde bulunursa, o kimse, katıksız münafık olur. Kimde de bu huylardan biri mevcutsa, o huyu bırakıncaya kadar kendisinde münafıklıktan bir huy var demektir:

Bir şey emanet edildiğinde ihanet eder,
konuştuğunda yalan söyler,
sözleşme yaptığında sözleşmeyi bozar,
husumet güttüğünde haddi aşar.”

(B34 Buhârî, Îmân, 24; M210 Müslim, Îmân, 106)

Bilgi İletilen Kimse

İbn Mes’ûd’un (ra) işittiğine göre,

Resûlullah (S.A.V.) şöyle buyurmuştur:

“Allah, bizden işittiğini, işittiği gibi başkasına ileten kimsenin yüzünü ak etsin. Kendisine bilgi iletilen nice kimse, bizzat o bilgiyi dinleyenden daha kavrayışlı olabilir.”

(T2657 Tirmizî, İlim, 7)

İlim Tahsili

Ebû Hüreyre’den (ra) rivayet edildiğine göre

Resûlullah (S.A.V.) şöyle buyurmuştur:

“Allah, ilim tahsili için yola çıkan kimseye cennete giden yolu kolaylaştırır.”

(M6853 Müslim, Zikir, 38)

Hidayet ve İlim

Ebû Mûsâ (el-Eş’arî) (ra) tarafından rivayet edildiğine göre

Hz. Peygamber (S.A.V.) şöyle buyurmuştur:

“Allah ’ın benim ile gönderdiği hidayet ve ilim, yeryüzüne yağan bol yağmura benzer. O yağmurun yağdığı yerin bir kısmı, suyu emen bereketli bir topraktır; bolca ot ve çayır bitirir.
Bir kısmı da su emmeyen sert bir yerdir; suyu tutar.
Allah da o su ile insanları faydalandırır, insanlar ondan içerler, hayvanlarını ve tarlalarını sularlar.
Bir de o yağmur, kaya gibi sert bir yere yağar. Orası, ne suyu
tutar, ne de ot bitirir.

İşte, Allah ’ın dinini anlayan ve Allah ’ın benim aracılığımla gönderdiği hidayet ve ilimden faydalanan, onları öğrenip başkalarına öğreten kimse ile buna önem vermeyen ve benim getirdiğim hidayeti kabul etmeyen kimsenin durumu böyledir.”

(B79 Buhârî, İlim, 20; M5953 Müslim, Fedâil, 15)