Ehl-i sünnet ve’l-cemaat.

Bismillahirrahmanirrahim

Hamd ve şükür Alemlerin Rabbi ve doğru yolun göstericisi olan ALLAH (C.C.) ‘a mahsustur. Allah Teala ‘ya verdiği nimetleri karşılayacak ve fazladan ihsan ettiklerine de denk gelecek şekilde hamd olsun.

Allah Teala ‘nın en mükemmel salat ve selamı ömrünü insanlara hidayet ve kurtuluş yolunu gösterip öğretmekle geçiren Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V.) ‘ya, onun aline ve ashabına olsun.

Zamanımızda, yüce dinimiz içten darbelenmektedir. Suret-i haktan görünen reformcular ehl-i sünnet islamlığını yok edip yerine kendi bozuk felsefe ve sistemlerini koymak istiyorlar.

Malumdur ki, inançta hak yok ehl-i sünnet yoludur. Bu yolun iki önderi (imamı) vardır: İmam Eş’ari, İmam Maturidi. Bu iki büyük zat dinimizin inanç prensiplerini bozmak isteyen bid’atçilerin ve sapıkların fikir ve iddialarını çürüterek Resulullah (sallallahü aleyhi ve sellem) ve ashabının (radıyallahü anhüm ecmain) temiz inançlarını isbatlı ve delilli bir şekilde ümmete öğretmişlerdir.

Ehl-i sünnet fırkası amelde de 4 hak mezhebde birleşmiştir: (Hanefi, Maliki, Şafii ve Hanbeli).
Mezhebsizlik, İslam Şeriatına yöneltilmiş en tehlikeli bid’at cereyanıdır.
Selef-i salihin efendilerimizin yolundan gidenler ehl-i sünnet taifesidir.
Kendilerine selefi ismini takan mezhebsizler aslında Teymiyeci, Vehhabi, Abduhçu, Efganici bid’at ehlidir.

Dinimizin ve ümmetimizin korkunç, tehlikelerle karşı karşıya kaldığı ve irtidat (dinden yüz çeviriş) cereyanının dehşetli bir yangın halini aldığı devrimiz, içtihad kapısını açma zamanı değil, esası kurtarma çağıdır.
Arapçayı hiç bilmeyen, yahut yarım yamalak bilen, icazetsiz yarı-cahillerin müctehidlik taslamaları ve saf zihinleri bulandırmaları ahir zaman alametlerindendir.

Ehl-i sünnete sarılınız, ehl-i sünneti koruyunuz.
Mezhebsizlik bid’atine karşı uyanık olunuz.
Tasavvuf İslam ahlakı demektir. Tasavvuf düşmanlarına inanmayınız.
Dünyevi ve uhrevi kurtuluşumuzun ana maddeleri şunlardır:

  1. TASHİH-İ İTİKAD, yani inançları düzeltmek. Bu da ehl-i sünnet mezhebine bağlı olmakla olur.
  2. NAMAZIN İKAMESİ, 5 vakit namaz (erkeklerce) daima cemaatle kılınacaktır.
  3. İBADETİ YARADILIŞININ HİKMET VE SEBEBİ BİLMEK, en büyük vazifemiz yaratıcımız olan Hak Teala ‘ya ibadet ve kulluktur.
  4. İHLAS, yani bir şeyi, içine karışmış ve değerini düşürmüş olan başka şeylerden temizleyip arındırmak, saflaştırmak, katışıksızlık. Allah Teala’ya karşı daima ihlaslı olacağız. Sırf O’nun yüce rızası için ibadet edecek, hayırlarda bulunacağız.
  5. İslam davasına HİZMET edeceğiz. Onu asla kendi şahsi veya siyasal menfaat veya nüfusumuz uğrunda İSTİHDAM ve İSTİSMAR etmeyeceğiz ve ettirmeyeceğiz.
  6. NEFSİMİZİ TEMİZLEMEK, AHLAKIMIZI GÜZELLEŞTİRMEK. Bu da din büyüklerimizin irşad ve nasihatlerini can kulağıyla dinleyip tatbik etmekle olur.

Allah Teala ‘dan bu internet sitesi sebebiyle beni, sevdiklerimi, bu İnternet sitesini inceleyip faydalanan herkesi ve diğer Müslümanları iki cihanda çokça faydalandırmasını dilerim.

Allah bize yeter, O ne güzel vekildir. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak yüce ve ulu Allah ‘ın yardımıyla kazanılabilir.

Resül-i Ekrem Efendimiz (S.A.V.):

“Her kim din işlerine (sünnetime) ait kırk hadis hıfzedip ve yazıp ümmetime tebliğ ederse Allah Teâlâ Hazretleri onu fakihler ve alimler zümresinde haşr eder.”

buyurmuş ve Ebü’d-Derdâ radiya’llahü anh’in rivâyetinde:

“Ben kıyamet gününde ona şefaatçı ve lehine şahit olurum.”

diye vârid olmuştur.

Sitede kullanılan hadislerin Kaynağı:

Büyük âlim ve ârif İmam Nevevî’ye [rahmetullahi aleyh] ait olan Riyâzü’s-Sâlihîn ‘dir.

Kur'an-ı Kerim
Kur’an-ı Kerim

 

ehl-i sünnet ve’l-cemAat

Allah Teala’dan, bizleri bu inanç üzere sabit kılmasını, bu inancın faydalarını gerçekleştirmeyi, bizlere lütuf ve ihsanından vermesini, hidayetten sonra kalplerimizi imandan kaydırmamasını ve bizlere rahmetini lütfetmesini dileriz. Şüphesiz ki O, kullarına karşılıksız ve bol verendir. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah ’adır. Allah Teala, Peygamberimiz Muhammed (S.A.V.)’e, aline, ashabına ve onlara en güzel bir şekilde tabi olanlara salat ve selam eylesin.

32 Farz – İslamın ve İmanın Şartları.