Receb-i Şerif Ayının ilk cuma gecesi.

Enes ibni Malik (R.A.)dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte;

Resülullah (S.A.V.) şöyle buyurmuştur:

…Recebin ilk cuma gecesinden gafil olmayın, çünkü o meleklerin, kendisine (rağbet edilecek bol bahşişler, hediyeler ve mükafatlar anlamına gelen) “Regaib” ismini verdikleri bir gecedir. O gecenin üçte biri geçince, göklerde ve yerde bir melek bile kalmayıp hepsi Ka’be ve civarında toplanırlar.
O anda Allah-u Te’ala onlara bir tecelli ile muttali olarak: ‘Ey benim meleklerim! Benden dilediğinizi isteyin’ buyurur.
Onlar da: ‘Senden dileğimiz, recep orucunu tutanları mağfiret etmendir. (bağışlamandır) derler.
Allah Te’ala da: ‘Muhakkak Ben bunu yaptım’ buyurur.

(Hafız Muhammed İbnü’n-Nasır, Emali İbni’l-Husayn, Meclis no:14; Abdülkadir el-Geylani, el-Gunye, 1/331; Safuri, Nüzhetü’l-mecalis, 1/144; İbni Arrak, Tenzihü’ş-şeri’a, Salat:50, 2/90-92; Zebidi, İthafü’s-sade, 3/422-423; Zübdetü’l-va’ızin, el-Hobevi, Dürretü’n-nasıhin,sh:47)


Allah-u Te’ala recebin ilk cuma gecesi Hz.Muhammed ‘i (S.A.V.), annesinin rahm-i şerifinde (mübarek karnında)  yaratmak dileyince, cennetin bekçisi Rıdvan ‘a, Firdevs-i A’la ‘nın kapılarını açmasını emretti.
O zaman bir münadi, göklerde ve yerde:

Agah olun! Arap, Kureyşli ve Tıhameli, hidayetçi Muhammed Nebi ‘nin, kendisinden oluşacağı gizli ve saklı nur, bu gece annesi Amine ‘nin rahmine yerleşecektir.
Böylece onun yaratılması orada tamamlanıp, kendisi müjdeleyici ve uyarıcı olarak insanlara çıkacaktır. diye nida etti.

(Kastalani, el-Mevahibü’l-ledünniyye, 1/117-119; Zürkani, Şerhu’l-Mevahib, 1/124-125; Muhammed Rahmi, Enisü’l-celis, sh:193; Nu’man el-Alusi, Galiyetü’l-meva’ız, 2/120; Fethullah el-Bennani, Fethullah fi mevlid-i Hayri halkıllah, sh:108)

Kaynak:
Receb-i Şerif Risalesi – Resail-i Ahmediyye 15 – Ahmet Mahmut Ünlü

Yayımlayan