Saç ve sakalınızı boyayın.

Câbir b. Abdullah (ra) şöyle anlatıyor:

Mekke’nin fethedildiği gün Ebû Bekir es-Sıddîk’in (ra) babası Ebû Kuhâfe (Resûlullah’ın huzuruna) getirilmişti. Saçı ve sakalı kar gibi beyazdı. Bunun üzerine;

Resûl-i Ekrem (S.A.V.) :
“Bunu (boyayarak) değiştirin, ama siyah boyadan da sakının.”
buyurdu.

(M5509 Müslim, Libâs, 79)

Beyaz giysi giyin; zira o, daha temiz ve daha hoştur.

İbn Abbâs’tan (ra) rivayet edildiğine göre

Resûlullah (S.A.V.) :

“Beyaz giysi giyin; çünkü o, giysilerinizin en hayırlısı/güzelidir. Ölülerinizi de beyaz renkli bezle kefenleyin.”

Buyurmuştur.

(D3878 Ebû Dâvûd, Tıb, 14; T994 Tirmizî, Cenâiz, 18)

[Beyaz renk, maddi ve manevi temizlik, rahmet, iyilik, tevazu, alçak gönüllülük, güzellik, hayır, hidayet, saflık ve cennetlik olmanın delili gibi olumlu mânâları çağrıştırmaktadır. Hz. Peygamber (S.A.V.), beyaz rengin saf, temiz ve sadeliğine vurgu yapmış ve bu rengin insanın ruhi yapısı ve kişiliğine olumlu anlamda etkide bulunacağına işaret etmiştir.]

Ameller Niyete Göredir.

Ömer b. el-Hattâb (r.a.)’ın aktardığına göre,

Rasûlüllah (S.A.V.) şöyle buyurmuştur:

“Ameller niyete göredir. Herkes sadece niyetinin karşılığını alır. Kim Allah ve Rasûlü için hicret ederse, hicreti Allah ve Rasûlü’ne olmuştur. Kim de erişeceği bir dünyalık veya evleneceği bir kadından dolayı hicret ederse, hicreti, hicretine sebep olan şeyedir.”

(Buhârî, Bedü’l-Vahy, 1; Müslim, İmâre, 155.)

7 Günah

Ebû Hüreyre’den (ra) rivayet edildiğine göre bir gün

Hz. Peygamber (S.A.V.):

– Helâk eden şu yedi günahtan sakının, buyurdu.

Sahâbîler:

– Ey Allah’ın Resûlü, bunlar nelerdir, diye sordular.

Hz. Peygamber (S.A.V.) :

– Allah’a ortak koşmak,

– büyü yapmak,

– hukuki gerekçeler dışında Allah (C.C.)’ın öldürülmesini haram kıldığı bir kimseyi öldürmek,

– faiz yiyip tefecilik yapmak,

– yetim malı yemek,

– düşman ile savaş yapılırken kaçmak,

– evli ve hiçbir şeyden haberi olmayan namuslu mümin bir kadına zina iftirası atmaktır, buyurdu.

(B2766 Buhârî, Vesâyâ, 23; M262 Müslim, Îmân, 145)

Kardeş Olun.

Enes’ten (ra) nakledildiğine göre

Resûlullah (S.A.V.) şöyle buyurmuştur:

“Birbirinizle ilişkilerinizi kesmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Birbirinize kin tutmayın, birbirinizi kıskanmayın. Ey Allah’ın kulları, kardeş olun. Bir Müslümanın din kardeşine üç günden fazla küs durması helâl olmaz.”

(B6065 Buhârî, Edeb, 57; M6526 Müslim, Birr, 23, M6539 Müslim, Birr, 30)

Kendini Beğenme!

Ebû Hüreyre’den (ra) rivayet edildiğine göre

Resûlullah (S.A.V.) şöyle buyurmuştur:

(Kendini beğenip başkalarını aşağılayarak) “İnsanlar helak oldu (azabı hak etmiştir)” diyen kimse, insanların en çok helake uğrayanıdır.

(M6683 Müslim, Birr, 139)

Münafığın Huyları

Abdullah b. Amr b. Âs’tan (ra)

Resûlullah (S.A.V.)’ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:

“Şu dört huy kimde bulunursa, o kimse, katıksız münafık olur. Kimde de bu huylardan biri mevcutsa, o huyu bırakıncaya kadar kendisinde münafıklıktan bir huy var demektir:

Bir şey emanet edildiğinde ihanet eder,
konuştuğunda yalan söyler,
sözleşme yaptığında sözleşmeyi bozar,
husumet güttüğünde haddi aşar.”

(B34 Buhârî, Îmân, 24; M210 Müslim, Îmân, 106)

Bilgi İletilen Kimse

İbn Mes’ûd’un (ra) işittiğine göre,

Resûlullah (S.A.V.) şöyle buyurmuştur:

“Allah, bizden işittiğini, işittiği gibi başkasına ileten kimsenin yüzünü ak etsin. Kendisine bilgi iletilen nice kimse, bizzat o bilgiyi dinleyenden daha kavrayışlı olabilir.”

(T2657 Tirmizî, İlim, 7)

Hidayet ve İlim

Ebû Mûsâ (el-Eş’arî) (ra) tarafından rivayet edildiğine göre

Hz. Peygamber (S.A.V.) şöyle buyurmuştur:

“Allah ’ın benim ile gönderdiği hidayet ve ilim, yeryüzüne yağan bol yağmura benzer. O yağmurun yağdığı yerin bir kısmı, suyu emen bereketli bir topraktır; bolca ot ve çayır bitirir.
Bir kısmı da su emmeyen sert bir yerdir; suyu tutar.
Allah da o su ile insanları faydalandırır, insanlar ondan içerler, hayvanlarını ve tarlalarını sularlar.
Bir de o yağmur, kaya gibi sert bir yere yağar. Orası, ne suyu
tutar, ne de ot bitirir.

İşte, Allah ’ın dinini anlayan ve Allah ’ın benim aracılığımla gönderdiği hidayet ve ilimden faydalanan, onları öğrenip başkalarına öğreten kimse ile buna önem vermeyen ve benim getirdiğim hidayeti kabul etmeyen kimsenin durumu böyledir.”

(B79 Buhârî, İlim, 20; M5953 Müslim, Fedâil, 15)